ChirpBox: An Infrastructure-Less LoRa Testbed

Pei Tian, Xiaoyuan Ma, Carlo Alberto Boano, Fengxu Yang, Ye Liu, Xin Tian, Dan Li, Jianming Wei

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paperpeer-review

Search results